Visual Basic 6.0

Değişkenlere İsim Verme Kuralları

Visual Basic'de daha etkin bir programlama yapabilmek için kullanılan veri tiplerini ve veri yapılarını iyi bir şekilde bilmeliyiz. Burada önemli olan nerede hangi veri tipini kullanacak oluşumuzdur. Veri tiplerini anlatmadan önce kullanacagımız degişkenleri nasıl isimlendirecegimizi görelim.
Degişkenleri isimlendirirken daha sonra bakdıgınızda akılda kalabilecek ve anlamlı bir isim veriniz
Aşagıda verilen kurallar doğrultusunda degişkenler tanımlıyabilmemiz mümkün olmaktadır. Tanımlanacak degişkenlerin ilk karakteri mutlaka bir harf ile başlamalıdır. Geri kalan karakterler ; harflerden , rakamlardan, alt çizgi karakterinden oluşabilir. Degişken isimlerinde noktalama işaretlerini ,matematiksel ve mantıksal ve karşılaştırma operatörleri kullanamayız. Degişken isimleri 255 karaktere kadar uzunlukta olabilir. Aşagıda degişken tanımlamaları ile ilgili örnekler verilmiştir.

Örnek :
Adı , soyadı , yası , Maas98 , Dogum_Yeri , SANAT_DALI
Yukarıda geçerli degişken isimlerine örnek verilmiştir

Örnek :
2ADI , ad soyad , Mal+Bildirimi
Burada da geçersiz degişken isimlerine örnekler verilmiştir.
2ADI : Çünki ilk karakter bir sayı ile başlamış.
Ad soyad : Degişken isminde boşluk kullanılmış
Mal+Bildirimi : Degişken isminde geçersiz bir karakter kullanılmış.
Zaten bu degişkenleri tanımlarken Visual Basic bizi hata mesajı ile uyaracaktır.

Visual Basic'de Degişken Tanımlama


Degişken tanımlarken Visual Basic'te Dim bildiri deyimini kullanabiliriz. Değişkenin tanımlanması hafızada ayrılacak hafıza miktarının belirli olmasını sağlar. Eger degişkenlerin tipini belirtmeden bir kullanım yaparsak bu değişkenlerin Variant tipinde olduğu kabul edilir.Bu da hafızada gereksiz yer kaybına sebep olur.Eger tanımlanan bütün degişkenlerin tiplerinin belli olmasını isterseniz kod penceresinin General,Declarations kısmına
Option Explicit yazılır.
Ayrıca değişken tanımlarken kullanılabilecek bir başka bildiri deyimide Def- bildiri deyimidir.Bu bildiri deyimi daha genel tanımlamalar yapmak için kullanılır..Def bildiri deyimleri aşagıda verilmiştir.
Def bildiri deyimi projenin general,declarations bölümünde tanımlanmalıdır

DefBool : Boolean tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefByte : Byte tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefInt : Integer tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefLng : Long tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefCur : Currency tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefSng : Single tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefDbl : Double tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefDate : Date tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefStr : String tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.
DefVar : Variant tipinde degişken tanımlamak için kullanırız.


Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim Ad As String
Dim Maas As Currency
Dim D_tarihi As Date
Dim Adres As String
Dim Sira As Integer
End Sub

Burada görmüş olduğunuz gibi 5 adet degişken tanımlanmaktadır.Ad değişkeni string tipinde bir değişkendir.Maaş değişkeni Currency tipinde bir değişkendir.D_tarihi değişkeni Date tipinde bir değişkendir.Adres değişkeni string tipinde bir değişkendir.Sira değişkeni integer tipinde bir değişkendir.

Aşagıdaki satırları formun general,declarations bölümüne yazalım.

Örnek :

DefInt A-C
DefStr S
DefVar K
DefDate D
DefSng V

Bu örnekte
A , B, C ile başlayan bütün karakterler Integer türünde olmak zorundadır.
D ile başlayan bütün karakterler Date türünde olmak zorundadır.
V ile başlayan bütün karakterler Single türünde olmak zorundadır.
K ile başlayan bütün karakterler Variant türünde olmak zorundadır.
S ile başlayan bütün karakterler String türünde olmak zorundadır.


Def deyimi dim deyiminden farklıdır. Def ile sadece bir harf yada harf aralıgı belirtilebilir.Burada belirtilen harf ile başlayan bütün değişkenler artık o bildiri deyimindeki tipdedir
Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim ad As String , soyad As String
Dim maas As Currency
End Sub

Bu örnektede ad ve soyad isimli iki degişken string türünde ve maas degişkeni ise Currency tipindedir.


Veri Tipleri

Integer :
Visual Basic'te tam sayı degişkenleri tanımlamak için kullanılır. Hafızada 2 byte yer kaplarlar. Alabilecegi değer aralıgı -32768 ile +32767 arasındadır.DefInt bildiri deyimi ile tanımlanabilirler. Ayrıca bir degişkenin sonunda % karakteri bulunuyorsa bu degişken integer tipindedir.

Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim Maas As Integer
DefInt A-C
Oran% = 100
A_sayı = 100
B_sayı = Oran*A_sayı
C_sayı = B_sayı + A_sayı - 1000
Maas= 32767
End Sub

Eger burada tanımlanan degişkenlere daha büyük sayılar atanırsa overflow oluşur.
Long :
Daha büyük bir aralıkta integer yani tamsayı tanımlamak için kullanabilecegimiz bir veri tipidir. Hafızada 4 byte yer kaplar. Kullanılabilecek uç degerler +2,147,483,647 ile -2,147,483,648 dir. Long tipinde bir degişken tanımlamak için DefLng bildirimini veya degişken sonunda & karakterini kullanabiliriz.


Örnek :

Private Sub Form_Load()
DefLng A-B
Bölüm=50000
cıkan&=600000
Kalan& = (cıkan / Bölüm ) * 10000
End Sub

Single :
Tam sayı olmayan küsüratlı sayılar için kullanabilecegimiz bir veri tipidir. Kayan-noktalı sayı olarak isimlendirilir. Single tipindeki veriler bellekte 4 byte yer kaplarlar. Nekatif sayılar için alabilecegi aralık -3.402823E38 ile -1.401298E-45 ,pozitif sayılar için alabilecegi aralık 1.401298E-45 ile 3.402823E38 arasındadır.Single tipinde veri tanımlamak için DefSgn bildirimi veya degişken sonuna ! karakteri konur. 7 haneye kadar hassastır.Daha sonrası yuvarlatılır.

Örnek :

Private Sub Form_Load()
DefSgn A-B
Bölüm=50000
Cıkan!=600000
End Sub


Double :
Visual Basic'te kullanılabilecek en büyük sayısal degerlerin veri tipidir. Hafızada 8 byte yer kaplarlar. 16 haneye kadar hassastırlar. Maximum alabilecegi degerler pozitif sayılar için 4.94065645841247E-324 ile 1.797693134862232E308 , nekatif sayılar için de -1.797693134862232E308 ile -4.94065645841247E-324 arasındadır. DefDbl bildirimi veya # sembölü ile double tipinde degişkenler tanımlanabilir

Örnek :

Private Sub Form_Load()
DefDbl A-K
Darı=50000
Bugday=600000
Arpa=340.56
End Sub

Veri Tipleri

Currency :
Sayısal tipdeki veriler için tanımlanmış özel bir veri tipidir.Hafızada 8 byte yer kaplarlar. 4 hane ondalık kısmı olmak üzere toplam 19 haneden oluşur.(nokta hariç) Alabilecegi maximum degerler -922,337,203,685,477.5808 ile 922,337,203,685,477.5807 arasındadır. @ sembolü veya DefCur bildirimi ile Currency tipinde degişken'ler tanımlanabilirler.

Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim Maas As Currency , Borc As Currency
Maas = 500000000
Borc = 68000000
Zayi@ = 340000.56
End Sub

Date :
Tarih türündeki bilgileri kullanmak için oluşturulmuş bir veri tipidir. Hafızada 8 byte yer kaplarlar. 1 Ocak ile 31 Aralık 9999 arasındaki tarihleri kullanabilirsiniz. DefDate bildirisi ile tarih türünde degişkenler tanımlayabiliriz.

Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim Dogum_tarihi As Date , Evlenme_Tarihi As Date
Dogum_tarihi =#Dec,9,1977#
Evlenme_Tarihi=#May,15,1998#
End Sub

Boolean :
Mantıksal veri tipleri için kullanılır. İki seçenekten birisini alabilir.Bunlar True veya False degerleridir. Bellekte 2 byte yer işgal ederler.Boolean tipindeki bir degişkeni tanımlamak için DefBool sözcügü kullanılır.

Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim Durum As Boolean , Duyum As Boolean
Durum = True
Duyum = False
End Sub


Byte :
O ile 255 arasındaki tamsayıları ifade etmek için kullanılabilecek veri tipidir.DefByte deyimi ile byte tipinde degişkenler tanımlanabilir.

Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim Durum As Byte , Duyum As Byte
Durum =23
Duyum = 143
End Sub

String :
Metin türü bilgileri saklamak için kullanılabilecek veri türüdür. 16 bitlik versiyonda 0 ile 65538 arasında , 32 bitlik versiyonda ise 0 ile 2,000,000,000 arasında karakter alabilir. String türünde degişken tanımlamak için Defstr veya $ sembolü kullanılır.

Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim Adi As String , Soyadi As String
Adı ="Kemal"
Soyadı = "Tas"
No$="1323970067"
End Sub

Variant :
Bu tipte tanımlanmış bir degişkene herhangi bir tip'te veri yüklenebilir.Yani ne tür bir veri girecegimizi bilmedigimiz degişkenleri Variant tipinde tanımlamalıyız. Bu tür degişkenler hafızada 16 byte tan fazla yer kaplarlar. DefVar bildiri sözcügü ile Variant türünde degişkenler tanımlıyabiliriz.
Variant türünde degişkenler tanımlamak fazla kullanışlı degildir.Çünki hafızada fazla yer kaplarlar.
Örnek :

Private Sub Form_Load()
Dim Ad As Variant , Maas As Variant , Tel As Variant
Dim Dogum_tarihi As Variant
Ad="Aydın Kale"
Maas=200000
Tel="500-45-00"
Dogum_tarihi=#Apr,3,1970#
End Sub


Veri Yapıları

Const :
Bunlar program içinde degeri degiştirilemeyen sabitlerdir. Public ve Private tipinde sabitler tanımlanabiliilir. Public sabitlere tüm modüller içinden ulaşılabilir.Private türündeki sabitler ise sadece tanımlandıkları modül içersinde geçerlidirler.Ayrıca Visual Basic içinde tanımlanmış çok sayıda sabit vardır. Bunlara CONSTANT.TXT dosyasını açarak inceleyebiliriz.

Örnek :

Const sehır="Istanbul"
Const Ulke="Turkey"
Const posta_kodu=34650
Const tek_kod=212

Type - End Type Yapısı :
Type yapısını kullanarak programıcı farklı veri tiplerini kullanarak kendi veri yapısını oluşturabilir. Bu C deki Struct yapısına benzetilebilir. Bu yeni veri tipine record adı verilir. Herhangi bir modülün Declarations kısmında aşagıdaki gibi bir tanımlama yapabiliriz.

Örnek :

Type Ogrencı
Ad As String *10
Soyad As String *12
Not As Byte
Kredi As Integer
End Type

'Ogrencı veri tipi toplam hafızada 25 byte yer kaplamaktadır. Bu veri tipini kullanmak için 'Ogrencı tıpınde degişkenler tanımlamak gerekmektedir.
Private Sub Form_Load()

Dim A As Ogrencı
Dım B As Ogrencı
'Bu degıskenlere bilgi atamak aşagıdaki şekildeki gibidir.
A.Ad="Ali"
A.Soyad ="Armer"
End Sub

String türü degişkenlere sabit bir uzunlukta yer ayırmak istersek aşagıdaki şekilde bir tanımlama yapmalıyız.

Dim Name As String *12
Dim Address As String *50

Diziler


Aynı tür bilgileri bellekte tutmak için kullanabilecegimiz listelere dizi adı verilir. Dizi kullamanın avantajı aynı tür bilgiler bir listede tutularak daha hızlı işlem yapılabilmesi saglanmış olacaktır.Visual Basic'de dizi şu şekildedir
Dizi_adı(İndis)
olacaktır.

Örnek:

Private Sub Form_Load()
Dim ad(2) As String
Dim no(2) As Integer
ad(0) = "ali"
ad(1) = "ahmet"
ad(2) = "ebru"
no(0) = 133
no(1) = 56
no(2) = 67
End Sub

Bu örnek'te ad ve no olmak üzere iki adet dizi tanımlanmaktadır. ad dizisi string türünde bilgileri tutacak ve no dizisi ise integer türündeki bilgileri saklayacaktır. Görmüş olgunuz gibi dizilere bilgi atama şekli

dizi_adı(indis_sırası)=atanacak_bilgi
şeklindedir.

Eger diziyi sıfırdan degilde bir den itibaren başlatmak istersek diziyi tanımlamadan önce Option Base 1 satırını eklemeliyiz.

Burada dizi indisleri sıfırdan başlayarak tanımlama yaparken bizim belirtigimiz degere kadardır. Yani bizim bu dizilere atayabilecegim veri sayısı diziyi tanımlarken belirtdigimiz indis degerinden bir fazla olacaktır.

Eger deger atama yaparken belirttigimiz sınırların dışına çıkarsak hata oluşur. Dizilere deger atarken dizi sınırlarını kontrol etmekle olası bir hatayı önlemiş oluruz.


Statik Diziler


Bu tip dizilerde kullanılacak yer sayısı sabittir. Bu tip diziler sadece tanımlandıkları modül içersinde kullanılabilirler. Statik dizi şu şekilde tanımlanabilir
Dim dizi_adı(sayi) As Veri_Tipi
Tüm proje içinde kullanılacak bir dizi tanımlanmak isterse standart modülün General,Declarations bölümünde yukarıdaki şekildeki gibi tanımlanmalıdır


Örnek :

Option Base 1
Dim a(5) As Integer
Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = a(1) + a(2)
End Sub
Private Sub Form_Load()
a(1) = 10
a(2) = 20
End Sub

Bu örnekte görüldügü gibi projenin general,declarations kısmında a() dizisi tanımlanıyor.Bu dzi tanımlanmadan önce dizi indislerinin 1 den itibaren başlıyacagını belirten Option Base1 satırı koda dahil edilmiştir. Form1 yüklendiginde bu dizinin ilk elemanınna 10 sayısı ikinci elemanına 20 sayısı atanıyor. Eger kullanıcı Command1 isimli butona tıklarsa dizinin ilk ce ikinci elemanları toplanarak Form üzerinde Text1 adlı nesnenin Text özelligine atanıyor. Yani TextBox'ın bu sayıların toplamını göstermesi sağlanıyor.

Dinamik Diziler


Bu tip dizilerde kullanılacak yer sayısında bir sınırlama yoktur. Bu tip diziler ilk başta şagıdaki şekildeki gibi bir tanımlamaya ihtiyaç duyarlar.
Dim dizi_adı( ) As Veri_Tipi
Daha sonra bu dizi kullanılacak iken botunu belirtmek gerekir bunun içinde aşagıdaki gibi bir tanımlama yapılmalıdır.
ReDim dizi_adı(boyut ) As Veri_Tipi
Artık bu veri dizisini projemiz içinde kullanabiliriz.

Örnek :

Option Base 1
Private Sub Form_Load()
Dim s() As String
End Sub
Private Sub Command1_Click()
ReDim s(10) As String
s(1) = "Selam "
s(2) = "Ayşe"
Text1.Text = s(1) + s(2)
End Sub

Bu dizi tanımlanmadan önce dizi indislerinin 1 den itibaren başlıyacagını belirten Option Base1 satırı koda dahil edilmiştir. Form1 yüklendiginde s adlı bir dinamik dizi tanımlanmaktadır. Kullanıcı Command1 isimli butuna tıkladıgında s dizisinin boyutu belirtilerek yeniden tanımlanmıştır. Bu dizinin ilk elemanınna "Selam " degeri ikinci elemanına "Ayşe" degeri atanıyor. Dizinin ilk ve ikinci elemanları toplanarak Form üzerinde Text1 adlı nesnenin Text özelligine atanıyor. Yani TextBox'ın bu degerlerin toplamını göstermesi sağlanıyor.


Örnek :

Option Base 1
Private Sub Form_Load()
Dim s() As String
End Sub
Private Sub Command1_Click()
ReDim s(10) As String
s(1) = "selam"
s(2) = "fatih"
Text1.Text = s(1) + s(2)
End Sub
Private Sub Command2_Click()
ReDim s(5) As String
s(2) = "fatih"
Text1.Text = s(1) + s(2)
End Sub


Bu örnekte yukarıdaki örnekten tek farklı yan olarak bir Command butonun arkasına yazılmış kod bulunuyor. Eger kullanıcı Command1 adlı butondan sonra bu butona tıklarsa ne olacak ona bakalım. Command2 butonuna tıklanıldıgında s() dizisi tekrardan boyutu 5 olrak tanımlanıyor. s() dizisine daha önce atamış bütün degerler siliniyor. Yani s() dizisi bir nevi boşaltılıyor ve yeniden boyutlandırılıyor. Eger s() dizisine daha önce atanmış degerler korunmak istenirse aşagıdaki şekildeki gibi bir tanımlama yapılmak zorundadır.
ReDim Preserve s(boyut) As Veri_tipi

Tip Döşümleri

Visual Basic'de kullandıgımız sayısal değişkenleri diger veri tiplerine dönüştürebiliriz. Bu işlemi yapan fonksiyonlara tip dönüşüm fonksiyonları adı verilir. Tip dönüşüm fonksiyonları aşagıda verilmiştir.

Fonksiyon Geri Dönen Deger Yaptıgı İşlem

CBool(ifade) Boolean Matemetiksel ifadeyi Boolean türüne dönüştürür.
CByte(ifade) Byte Matemetiksel ifadeyi Byte türüne dönüştürür.
CCur(ifade) Currency Matemetiksel ifade Currency türüne dönüştürür.
CDate(ifade) Date Matemetiksel ifade Date türüne dönüştürür.
CDbl(ifade) Double Matemetiksel ifade Double türüne dönüştürür.
CDec(ifade) Decimal Matemetiksel ifadeDecimal sayıya dönüştürür.
CInt(ifade) Integer Matemetiksel ifade tam sayıya dönüştürür.
CLng(ifade) Long Matemetiksel ifade Long türüne dönüştürür.
CSng(ifade) Single Matemetiksel ifade Single türüne dönüştürür.
CVar(ifade) Variant Matemetiksel ifade Variant türüne dönüştürür.
CStr(ifade) String Matemetiksel ifade String türüne dönüştürür.


Aşagıda çeşitli örneklerle tip dönüşümleri açıklanmaya çalışılmıştır.

Örnek1:

A=10 , B=5 , C=10 , D=0
check = CBool(A < B) 'check=False
check = CBool(A > B) 'check=True
check = CBool(A = C) 'check=True
check = CBool(D) 'check=False
check = CBool(B) 'check=True

Örnek2 :

A=10 , B=5 , C=0
check = CBytel(A < B) 'check=0
check = CByte(A > B) 'check=1
check = CByte(A = C) 'check=0

Örnek3 :

A=1 , B=2 , C=36000 , D=36001
check = CDate(A) 'check=12/31/1899
check = CDate(B) 'check=1/1/1900
check = CDate(C) 'check=7/24/98
check = CDate(D) 'check=7/26/98

Örnek4 :

A=2.4 , B=2.5 , C=2.6 , D=3.5
check = CInt(AB) 'check=2
check = CInt(B) 'check=2
check = CInt(C) 'check=3
check = CInt(D) 'check=4

Aritmetiksel Operatorler :

+ , - , * , / , \ , ^ ,Mod , &

Genel olarak matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerdir. Bunlara kaynaştırma "&" operatörünü de ilave edebiliriz. Şimdi bu operatörleri açıklayalım.

+ Operatörü :
Bu operatör ile verilen iki veya daha fazla ifade toplanabilir.Genel yazılışı aşagıdaki şekilde gibidir.
Sonuc = Ifade1 + Ifade2
Burda Sonuc mutlaka sayısal bir degerdir.(Eger kaynaştırma yapılmamış ise)
Ifade1 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Ifade2 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Eger Ifade1 ve Ifade2 strıng türünde veriler ise + operatörü kaynaştırma yapar. Yani Ifade2 yi Ifade1'ın sonuna ekler.


Aşagıda Çeşitli örnekler verilmiştir.

Örnek :

Sonuc=13+45 'Sonuc=58
Sonuc=1378+56.78+435.908 'Sonuc=1870.688
A=89,B=3456
Deger=A+B ' Deger=3545
Ad="Ebru"
Soyad=" Kayacı"
Dim Name As String
Name=Ad+Soyad 'Name="Ebru Kayacı"

Operatörler :

Matematik'de kullanılan çıkartma opratörüdür. Birinci ifadede verilen degerden ikinci ifadeyi çıkarır.
Genel yazılışı aşagıdaki şekildeki gibidir.
Sonuc=Ifade1 - Ifade2
Burda Sonuc mutlaka sayısal bir degerdir.
Ifade1 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Ifade2 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Aşagıda çeşitli örneklerle - (çıkarma )operatörü açıklanmaya çalışılmıştır

Örnek :

Sonuc=3475.45-3445.90 'Sonuc = 29.55
Deger=45-788-23 'Deger = - 766
Son=190,Ara=47
Son1=Son-Ara ' Son = 143

* Operatörü :
Matematikdeki çarpma operatörüdür. Verilen iki sayıyı çarpar. Genel yazım şekli aşagıdaki şekilideki gibidir
Sonuc=Sayı1 * Sayı2
Burda Sonuc mutlaka sayısal bir degerdir.
Sayı1 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Sayı2 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Aşagıda çeşitli örneklerle çarpma operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=34 * 9 'Sonuc = 306
Deger = 87 * 12 'Deger = 1044
A=5,B= 56
C=A * B 'C = 280

/ Operatörü :
Matematikdeki bölme operatörüdür. Verilen ilk sayıyı ikinci sayıya böler. Genel yazım şekli aşagıdaki şekilideki gibidir.
Sonuc=Ifade11 /Ifade2
Burda Sonuc mutlaka sayısal bir degerdir.
Ifade1 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Ifade2 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.Ifade2 sıfırdan farklı bir deger olmalıdır. Yoksa sıfıra bölme hatası oluşur.

Aşagıda çeşitli örneklerle bölme operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=34 / 9 'Sonuc = 3.777778
Deger = 60 / 12 'Deger = 5
A=5,B= 56
C=B / A 'C = 11.2

Operatörler :

\ Operatörü :
Matematikdeki bölme operatörüdür. Verilen ilk sayıyı ikinci sayıya böler. Ancak sonuc mutlaka bir tam sayı degeridir. Bölüm küsüratlı ise sayının kusuratını atar.Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir.
Sonuc=Ifade1 \ Ifade2
Burda Sonuc mutlaka sayısal bir degerdir.
Ifade1 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Ifade2 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.Ifade2 sıfırdan farklı bir deger olmalıdır. Yoksa sıfıra bölme hatası oluşur.
Aşagıda çeşitli örneklerle tam bölme operatörü açıklanmıştır

Örnek :

Sonuc=34 \ 9 'Sonuc = 3
Deger = 60 \ 12 'Deger = 5
A=5,B= 56
C=B \ A 'C = 11

^ Operatörü :
Matematikdeki üs operatörüdür. Verilen ilk sayının ikinci sayı kadar kuvvetini (üssünü) alır. Genel yazım şekli aşagıdaki şekilideki gibidir.
Sonuc=Ifade1 ^ Ifade2
Burda Sonuc mutlaka sayısal bir degerdir.
Ifade1 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Ifade2 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Aşagıda çeşitli örneklerle bölme operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=34 ^ 9 'Sonuc = 6.071699276646e+13
Deger = 60 ^ 2 'Deger = 3600
A=5,B= 5
C=B ^ A 'C = 3125

Mod Operatörü :
Matematikdeki mod alma operatörüdür. Verilen ilk sayının modunu ikinci sayı göre alır. Genel yazım şekli aşagıdaki şekilideki gibidir.
Sonuc=Ifade1 Mod Ifade2
Burda Sonuc mutlaka sayısal bir degerdir.
Ifade1 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.
Ifade2 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayıdır.

Aşagıda çeşitli örneklerle Mod operatörü açıklanmıştır.
Örnek :
Sonuc=34 Mod 9 'Sonuc = 7
Deger = 60 Mod 2 'Deger = 0
A=5.4,B= 57
C=B Mod A 'C = 2
D= 57 Mod 5.5 'D = 3
E=90.5 Mod 6 'E = 0
E=90.2 Mod 6 'E = 0
E=90.7 Mod 6 'E = 1


& Operatörü :
Bu operatör kaynaştırma operatörüdür. String türü ifadelerle matematiksel ifadeleri kaynaştırmada kullanılabilir. Genel yazım şekli aşagıdaki şekilideki gibidir.
Sonuc=Ifade1 & Ifade2 Burda Sonuc string veya variant türünde bir degerdir.
Ifade1 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayı veya bir metindir.
Ifade2 çeşitli işlemlerden oluşmuş bir ifade veya bir sayı veya bir metindir.
Aşagıda çeşitli örneklerle kaynaştırma operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=34 & 9 'Sonuc = 349
Deger = 60 & 2 'Deger = 602
A=5.4,B= 57
C=B&A 'C = 575.4
D= 57 & 5.5 'D = 575.5
E=90.5 & 6 'E = 90.56
E=9.2 &6 'E = 9.26
E=90.7 & 6.6 'Hata oluşur
E="Hakan"&" Ayşe" 'E = "Hakan Ayşe"

Karşılaştırma Operatörleri :


Bu operatörler ile verilen ifadeler arasında karşılaştırmalar yapılır. Genel karşılaştırma operatörleri aşagıda verilmiştir.

= operatörü :
Bu operatör verilen iki ifadenin eşit olup olmadıgını anlamak için kullanılır.Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir.
Sonuc=(Ifade11 = Ifade2)
Burda Sonuc Booean tipinde bir degerdir.
Ifade1 bir sayı veya bir metindir.
Ifade2 bir sayı veya bir metindir.
Aşagıda çeşitli örneklerle kaynaştırma operatörü açıklanmıştır

Örnek :

Sonuc=(100=345) 'Sonuc=False
Sonuc=(100=100) 'Sonuc=True
A=12,B=45
Sonuc=(A=B) 'Sonuc=False
C=23,D=23
Sonuc=(A=D) 'Sonuc=True


<> operatörü :
Bu operatör verilen iki ifadenin farklı olup olmadıgını anlamak için kullanılır.Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir.
Sonuc=(Ifade11 <>Ifade2)
Burada Sonuc Booean tipinde bir degerdir.
Ifade1 bir sayı veya bir metindir.
Ifade2 bir sayı veya bir metindir.
Aşagıda çeşitli örneklerle kaynaştırma operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=(100<>345) 'Sonuc=True
Sonuc=(100<>100) 'Sonuc=False
A=12,B=45
Sonuc=(A<>B) 'Sonuc=True
C=23,D=23
Sonuc=(A<>D) 'Sonuc=False

< operatörü :
Bu operatör verilen birinci ifadenin ikinci ifadeden küçük olup olmadıgını anlamak için kullanılır.Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir.
Sonuc=(Ifade11 < Ifade2)
Burda Sonuc Booean tipinde bir degerdir.
Ifade1 bir sayı veya bir metindir.
Ifade2 bir sayı veya bir metindir.
Aşagıda çeşitli örneklerle kaynaştırma operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=(100<345) 'Sonuc=True
Sonuc=(100<100) 'Sonuc=False
Sonuc=(100<130) 'Sonuc=False
A=12,B=45
Sonuc=(A<B) 'Sonuc=True
C=23,D=23
Sonuc=(A<D) 'Sonuc=False

> operatörü :
Bu operatör verilen birinci ifadenin ikinci ifadeden büyük olup olmadıgını anlamak için kullanılır.Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir.
Sonuc=(Ifade11 > Ifade2)
Burda Sonuc Booean tipinde bir degerdir.
Ifade1 bir sayı veya bir metindir.
Ifade2 bir sayı veya bir metindir.
Aşagıda çeşitli örneklerle kaynaştırma operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=(800>345) 'Sonuc=True
Sonuc=(100>100) 'Sonuc=False
Sonuc=(100>130) 'Sonuc=False
A=90,B=45
Sonuc=(A>B) 'Sonuc=True
C=23,D=23
Sonuc=(A>D) 'Sonuc=False

=> operatörü :
Bu operatör verilen birinci ifadenin ikinci ifadeden büyük veya eşit olup olmadıgını anlamak için kullanılır.Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir
Sonuac=(Ifade11 => Ifade2)
Burda Sonuc Booean tipinde bir degerdir.
Ifade1 bir sayı veya bir metindir.
Ifade2 bir sayı veya bir metindir.
Aşagıda çeşitli örneklerle kaynaştırma operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=(800=>345) 'Sonuc=True
Sonuc=(100=>100) 'Sonuc=True
Sonuc=(100=>130) 'Sonuc=False
A=90,B=45
Sonuc=(A=>B) 'Sonuc=True
C=23,D=23
Sonuc=(A=>D) 'Sonuc=True

<= operatörü :
Bu operatör verilen birinci ifadenin ikinci ifadeden büyük olup olmadıgını anlamak için kullanılır.Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir.
Sonuc=(Ifade11 <= Ifade2)
Burda Sonuc Booean tipinde bir degerdir.
Ifade1 bir sayı veya bir metindir.
Ifade2 bir sayı veya bir metindir.
Aşagıda çeşitli örneklerle kaynaştırma operatörü açıklanmıştır.

Örnek :

Sonuc=(800<=345) 'Sonuc=False
Sonuc=(100<=100) 'Sonuc=True
Sonuc=(100<=130) 'Sonuc=True
A=90,B=45
Sonuc=(A<=B) 'Sonuc=False
C=23,D=23
Sonuc=(A<=D) 'Sonuc=True

And Operatörü :


Lojik iki ifadenin karsilastirilmasi için kullanilir. Iki ifadenin'de dogru olmasi gereklidir. Genel yazim sekli asagidaki gibidir ;
Sonuc=Kosul1 And Kosul2
Burada Sonuc herhangi bir sayisal tipde degiskendir.
Kosul1 herhangi bir ifadedir.
Kosul2 herhangi bir ifadedir.
And operatörünün dogruluk tablosu asagidaki sekildeki gibidir.

İfade1
İfade2 Sonuc=İfade1 And İfade2

False False False

False True False

True False False

True True True

True Null Null

Null True Null

False Null False

Null False False

Null Null Null


And operatörü ayni zamanda bitwise comparison islemide yapilabilir.


İfade1 İfade2 İfade1 And İfade2

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1


Örnek :

Sonuc = (False And False ) 'Sonuc=False
Sonuc = (Null And False ) 'Sonuc=False
A=True , B=True
Sonuc = (A And B ) ' Sonuc=True
A=1 ,B=0
Sonuc = (A And B ) ' Sonuc=0
A=1 ,B=1
Sonuc = (A And B ) ' Sonuc=1
A=1,B=4
Sonuc = (A And B ) ' Sonuc=0
A=1,B=3
Sonuc = (A And B ) ' Sonuc=1
A=1,B=5
Sonuc = (A And B ) ' Sonuc=1
A=1,B=8
Sonuc = (A And B ) ' Sonuc=0

Or Operatörü :


Lojik iki ifadenin karsilastirilmasi için kullanilir. Iki ifadeden yalnizca birinin dogru olmasi yeterlidir. Genel yazim sekli asagidaki gibidir :
Sonuc=Kosul1 Or Kosul2
Burada Sonuc hehangi bir sayisal tipde degiskendir.
Kosul1 herhangi bir ifadedir.
Kosul2 herhangi bir ifadedir.
Or operatörünün dogruluk tablosu asagidaki sekildeki gibidir ;

İfade1
İfade2 Sonuç=İfade Or İfade2

False False False

False True True

True False True

True True True

True Null True

Null True True

False Null Null

Null False Null

Null Null Null


Or operatörü ayni zamanda bitwise comparison islemide yapilabilir.

İfade1
İfade2 Sonuç=İfade Or İfade2

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

Örnek :

Sonuc = (False Or False ) ' Sonuc=False
Sonuc = (Null Or False ) 'Sonuc=Null
A=True , B=True
Sonuc = (A Or B ) 'Sonuc=True
A=1 ,B=0
Sonuc = (A Or B ) 'Sonuc=1
A=1 ,B=1
Sonuc = (A Or B ) 'Sonuc=1
A=1,B=4
Sonuc = (A Or B ) 'Sonuc=5
A=1,B=3

Sonuc = (A Or B ) 'Sonuc=3
A=1,B=5
Sonuc = (A Or B ) 'Sonuc=5
A=1,B=8
Sonuc = (A Or B ) 'Sonuc=9
A=10,B=8
Sonuc = (A Or B ) 'Sonuc=10

Xor Operatörü :


Lojik iki ifadenin karsilastirilmasi için kullanilir. Iki ifadeden yalnizca birinin dogru olmasi gereklidir. Eger ikiside dogru olursa sonuc yanlis olur. Genel yazim sekli asagidaki gibidir :
Sonuc=Kosul1 Xor Kosul2
Burada Sonuc hehangi bir sayisal tipde degiskendir.
Kosul1 herhengi bir ifadedir.
Kosul2 herhengi bir ifadedir.
Xor operatörünün dogruluk tablosu asagidaki sekildeki gibidir;

İfade1
İfade2 Sonuç=İfade Xor İfade2

False False False

False True True

True False True

True True False


Xor operatörü ayni zamanda bitwise comparison islemide yapilabilir.

İfade1
İfade2 Sonuç=İfade Xor İfade2

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0


Örnek :

Sonuc = (False Xor False ) ' Sonuc=False
Sonuc = (True Xor False ) 'Sonuc=True
A=True , B=True
Sonuc = (A Xor B ) 'Sonuc=False
A=1 ,B=0
Sonuc = (A Xor B ) 'Sonuc=1

A=1 ,B=1
Sonuc = (A Xor B ) 'Sonuc=0
A=1,B=4
Sonuc = (A Xor B ) 'Sonuc=5
A=1,B=3
Sonuc = (A Xor B ) 'Sonuc=2
A=1,B=5
Sonuc = (A Xor B ) 'Sonuc=4
A=1,B=8
Sonuc = (A Xor B ) 'Sonuc=9
A=10,B=8
Sonuc = (A Xor B ) 'Sonuc=2

Eqv Operatörü :


Lojik iki ifadenin karsilastirilmasi için kullanilir. Iki ifadenin ikisininde dogru veya ikisininde yanlis olmasi durumunda dogru sonuc alir. Genel yazim sekli asagidaki gibidir
Sonuc=Kosul1 Eqv Kosul2
Burada Sonuc herhangi bir sayisal tipde degiskendir.
Kosul1 herhangi bir ifadedir.
Kosul2 herhangi bir ifadedir.
Eqv operatörünün dogruluk tablosu asagidaki sekildeki gibidir;

İfade1
İfade2 Sonuç=İfade Eqv İfade2

False False True

False True False

True False False

True True True


Eqv operatörü ayni zamanda bitwise comparison islemide yapilabilir.

İfade1
İfade2 Sonuç=İfade Eqv İfade2

0 0 1

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Örnek :

Sonuc = (False Eqv False ) ' Sonuc=True
Sonuc = (True Eqv False ) 'Sonuc=False
A=True , B=True
Sonuc = (A Eqv B ) 'Sonuc=True
A=1 ,B=0
Sonuc = (A Eqv B ) 'Sonuc=0
A=1 ,B=1
Sonuc = (A Eqv B ) 'Sonuc=1
A=1,B=4
Sonuc = (A Eqv B ) 'Sonuc=-6
A=1,B=3
Sonuc = (A Eqv B ) 'Sonuc=-3
A=1,B=5
Sonuc = (A Eqv B ) 'Sonuc=-5
A=1,B=8
Sonuc = (A Eqv B ) 'Sonuc=-10
A=10,B=8
Sonuc = (A Eqv B ) 'Sonuc=-3

Imp Operatörü :


Lojik iki ifadenin karsilastirilmasi için kullanilir. Birincinin degili veya ikincidir. Genel yazim sekli asagidaki gibidir :
Sonuc=Kosul1 Imp Kosul2
Burada Sonuc hehangi bir sayisal tipde degiskendir.
Kosul1 herhangi bir ifadedir.
Kosul2 herhangi bir ifadedir.
Imp operatörünün dogruluk tablosu asagidaki sekildeki gibidir.

İfade1
İfade2 Sonuç=İfade Imp İfade2

False False True

False True True

True False False

True True True

True Null True

Null True True

False Null True

Null False Null

Null Null Null

Imp operatörü ayni zamanda bitwise comparison islemide yapilabilir.

İfade1
İfade2 Sonuç=İfade Imp İfade2

0 0 1

0 1 1

1 0 0

1 1 0


Örnek :

Sonuc = (False Imp False ) 'Sonuc=True
Sonuc = (Null Imp False ) 'Sonuc=True
A=True , B=True
Sonuc = (A Imp B ) 'Sonuc=True
A=1 ,B=0
Sonuc = (A Imp B ) 'Sonuc=0
A=1 ,B=1
Sonuc = (A Imp B ) 'Sonuc=1
A=1,B=4
Sonuc = (A Imp B ) 'Sonuc=-2
A=1,B=3
Sonuc = (A Imp B ) 'Sonuc=-1
A=1,B=5
Sonuc = (A Imp B ) 'Sonuc=-1
A=1,B=8
Sonuc = (A Imp B ) 'Sonuc=-2
A=10,B=8
Sonuc = (A Imp B ) 'Sonuc=-3

Not Operatörü :


Lojik bir ifadenin degilinin alinmasi için kullanilir. Genel yazim sekli asagidaki gibidir :
Sonuc=Not Kosul
Burada Sonuc herhangi bir sayisal tipde degiskendir.
Kosul herhangi bir ifadedir.
Not operatörünün dogruluk tablosu asagidaki sekildeki gibidir ;

İfade
Not İfade

True False

False True

Not operatörü ayni zamanda bitwise comparison islemide yapilabilir.

İfade
Not İfade

0 1

1 0


Örnek :

Sonuc=(Not True) 'Sonuc=False
Sonuc=(Not 1) 'Sonuc=False
A=4
Sonuc=(Not A) 'Sonuc=-5
A=45
Sonuc=(Not A) 'Sonuc=-46
Sonuc=(Not 10) 'Sonuc=-11

Visual Basic'de Kontrol Komutları


Kontrol komutları programcılar tarafından sıkca kullanılan belirli ifadeleri kontrol etmek veya bazı şartların gerçekleşip gerçekleşmedigini kontrol etmek amacıyla kullanılan komutlardır. Biz burada en çok kullanılan komutların üzerinde duracagız.

If Kontrol Yapısı :
Genel olarak bu komut yapısı şu şekilde yazılır.

If Kosul Then
Kosul dogru ise yapılması istenen işlemler.
Endif
Kullandıgımız her If kontrolu için mutlaka bir Endif kullanmalıyız. Bu kontrol yapısının sonlandıgını belirtir.
Örnek:

If ad="FATIH" Then
Maas=10000000
Endif

Eger koşul gerçekleşmemiş ise yapılması istenen bazı işlemler varsa o zaman şu şekilde bir kontrol yapısını kullanabiliriz.

If Kosul Then
Kosul dogru ise yapılması istenen işlemler.
Else
Kosul yanlış ise yapılması istenen işlemler.
Endif

Aynı anda bir kaç koşul için karşılaştırma yapılmak isternirse;

If Kosul Then
Kosul dogru ise yapılması istenen işlemler.
Elseif Kosul1 Then
Kosul1 dogru ise yapılması istenen işlemler.
Elseif Kosul2 Then
Kosul2 dogru ise yapılması istenen işlemler.
Else
Bütün kosullar yanlış ise yapılması istenen işlemler.
Endif
yapısı kullanılır. Bu yapıda mutlaka Else blogunun bulunmasına gerek yoktur. Burada eger Kosul dogru ise ilk Then'den sonraki satırlar çalıştırılarak Elseif ifadesine kadar icra edilirler. Daha sonra Endif ifadesinden sonraki satır icra edilir.Eger Kosul yanlış ise Kosul1 ifadesi kontrol edilir.Dogru ise buradaki then den sonraki satırlar çalıştırılır. Yanlış ise Kosul2'ye bakılır. Eger bu kosulda yanlıs ise Else ifadesinden sonraki satırlar çalıştırılır.

Örnek :

If Isım="Ali" Then
Maas=Maas * 1.2
Elseif Isım="Murat" Then
Maas=Maas * 1.4
Elseif Isım="Kemal" Then
Maas=Maas * 1.1
Endif

Örnek :

If Bolen=0 Then
Msg.Text=" Bolen sayı sıfır olamaz."
Else
Sonuc= Sayı / Bolen
Msg.Text = Sonuc
Endif

Ornek :

If name="Ali" AND no="1301920035"
Not=4
ElseIf name="Ahmet" AND no="1301940023" Then
Not=3
ElseIf name="Hakan" AND no="1301930045" Then
Not=2
ElseIf name="Hatice" AND no="1301940005" Then
Not=7
Endif

Select Case:


Bu kontrol yapısında sadece bir degişkenin durum kontrolü yaılır.Kontrolü yapılacak degişkenin genel olarak alabilecegi degerler belirli ise bu yapının kukllanılması If yapısına göre daha avantajlıdır. Yazılış biçimi genel olarak aşagıdaki şekildeki gibidir

Select Case Degisken
Case Deger1
Degisken=Deger1 oldugu durumda yapılması istenen işlemler
Case Deger2
Degisken=Deger2 oldugu durumda yapılması istenen işlemler
Case Else
Degisken yukarıdaki degerler den hicbirine eşit degil ise yapılacak işlemler
End Select

Kullandıgımız her Select ifadesi için bir End Select kullanmalıyız.

Örnek :

Select Case No
Case 1304
Name="Murat Tuna"
Case 1306
Name="Ayse Sinem"
Case 1307
Name="Hakan Kaya"
Case 1312
Name="Abdullah Kahyalı"
Case 1324
Name="Hatice Uygun"
End Select

Örnek :

Select Case Ay
Case 1
Max_date=31
Case 2
Dim Artık as Integer
Artık = Yıl Mod 4
If Artık=0 Then
Max_date=29
Else
Max_date=28
Endif
Case 3
Max_date=31
Case 12
Max_date=31
Case Else
Mesaj="Error : Bir yılda 12 ay vardır."
End Select

Visual Basic'te Döngü Komutları


Bu komutlar belirli işlemleri belirli sayıda veya herhangi bir şart sağlanana kadar tekrarlamak amacı ile kullanılırlar. Bu komutlar aşagıda verilmiştir.
For ….. Next Döngüsü
Do While …. Loop Döngüsü
Do Until ……Loop Döngüsü
Do …… Loop While Döngüsü
Do …… Loop Until Döngüsü

Aşagıdada bu döngülerin nasıl kullanıldıkları açıklanmış ve örneklerle pekiştirilmiştir.

For Next Döngüsü :
Bütün dillerde bulunan döngü yapısıdır. Genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir.

For sayac=başlangıç To bitiş Step artım
Arada işletilecek komutlar
Next sayac

Bu döngü sayac baslangıc degerınden bitiş degerine kadar çalıştırılır. Sayaç başlangıc degerinde iken döngü içindeki komutlar işletilir. Next ifadesine gelindiginde tekrar For satırına gelinir. Sayac degeri artım kadar artırılır. Eger Sayac degeri Bitis degerini geçmiş ise Next adımından sonraki adım işletilir. Burada step degerine pozitif veya nekatif bir deger verşilebilir. Eger nekatif deger verilirse sayac her seferinde 1 azaltılır.Step adımını vermezsek bu pozıtif 1 (+1) anlamındadır ve her adımda sayac bir artırılacaktır.Biz içiçe For Next döngüleride kurabiliriz. Ancak burada şuda dikkat edilmelidir. En son başlatılan For döngüsü ilk önce bitirilmelidir.

For sayac1=basla1 To son1
Komutlar
For sayac2=basla2 To son2
Komutlar
Next sayac2
Next sayac1

Biz buradaki sayıyı daha da artırabiliriz.
Aşagıdaki şekideki gibi bir kullanım hatalıdır

For sayac1=basla1 To son1
Komutlar
For sayac2=basla2 To son2
Komutlar
Next sayac1
Next sayac2 Burada For döngüsü işletilirken hata oluşacaktır

Örnek :

Factöriyel=1
For I=1 To Sayi
Factöriyel= Factöriyel * I
Next I

Bu örnekte girmiş oldugunuz pozitif sayının faktoriyeli hesaplanmaktadır.
Do While Döngüsü :


Bu dögünün genel yazim sekli asagidaki sekildeki gibidir.

Do While Kosul
Komutlar
Loop
Burada önce Kosula bakilir. Eger kosul dogru ise aradaki satirlar çalistirilir taki Loop satirina kadar. Loop satirinda tekrar While satirina dönülür. Kosul tekrar kontrol edilir. Eger dogru ise ara satirlar tekrar çalistirilir. Kosul yanlis ise Loop 'tan sonraki ilk satirdan program çalismaya devam eder. Içiçe Do While döngüleride kurabiliriz.

Do While Kosul1
….
Do While Kosul2
…
Komutlar
Loop
…..
Loop
Her Do While için mutlaka bir Loop yerlestirmeliyiz.

Örnek :

Fact=1 I=2
Do While I<=Sayi
Fact=Fact * I
I=I+1

Loop
Buradaki örnekte te faktöriyel hesabini Do While döngüsü ile yapiyoruz. Burada sayac olarak I degeri kullaniliyor. Eger faktöriyeli hesaplanacak deger 2 den kücükse (1 veya 0 ise) döngü içine girilmemektedir. Döngü içinde sayac artimini kendimiz veriyoruz. Sayac sayi degerine esit iken döngü son kez çalitiriliyor.

Do ….. Loop While Döngüsü :
Bu döngü yapisinin genels yazim sekli asagida verilmistir.

Do
…..
Komutlar
…..
Loop While Kosul

Bu ifade de döngü içinde komutlar mutlaka bir defe icra edilir. Daha sonra Kosul kontrol edilir. Eger kosul dogru ise tekrar Do satirina dallanilir ve aradaki komutlar tekrar icra edilir. Yanlis ise döngüden çikilir.Bu yapiyida içiçe kullanmamiz mümkündür.


Örnek :

Fact =1 I=1
Do
Fact=Fact *I
I=I+1
Loop While I<=Sayi
Faktöriyel hesapini yapan bir baska örnek verilmistir.

Do Until Döngüsü:


Bu döngünün genel yazım şekli aşagıdaki şekildeki gibidir.

Do Until Koşul
Komutlar
Loop
Burada önce Koşula bakılır. Eger koşul yanlış ise aradaki satırlar çalıştırılır'taki Loop satırına kadar. Loop satırında tekrar While satırına dönülür. Koşul tekrar kontrol edilir. Eger yanlış ise ara satırlar tekrar çalıştırılır. Koşul doğru ise Loop'tan sonraki ilk satırdan program çalışmaya devam eder. İçiçe Do Until döngüleride kurabiliriz. Do While döngüsünden tek farkı kosul yanlış iken çalıştırılır.

Do Until Kosul1
…
Do Until Kosul2
…
Komutlar
Loop
…..
Loop
Her Do Until için mutlaka bir Loop yerleştirmeliyiz.

Örnek :

Fact=1 I=Sayi
Do Until I<=1
Fact=Fact * I
I=I-1
Loop
Buradaki örnekte'de faktöriyel hesabını Do Until döngüsü ile yapıyoruz. Burada sayac olarak I degeri kullanılıyor. Eger faktöriyeli hesaplanacak deger 2 den küçükse (1 veya 0 ise) döngü içine girilmemektedir.Döngü içinde sayac azaltımını kendimiz veriyoruz. Sayac 2 degerine eşit iken döngü son kez çalıştırılıyor

Do … Loop Until Döngüsü :
Bu döngü yapısının genel yazım şekli aşağıda verilmiştir.

Do
…
Komutlar
…
Loop Until Kosul

Bu ifade de döngü içinde komutlar mutlaka bir defa icra edilir. Daha sonra Koşul kontrol edilir. Eger koşul yanlış ise tekrar Do satırına dallanılır ve aradaki komutlar tekrar icra edilir. Koşul dogru ise döngüden çıkılır.Bu yapıyıda içiçe kullanmamız mümkündür

Örnek :
Fact =1 I=1

Do

Fact=Fact *I

I=I+1

Loop While I>Sayi
Faktöriyel hesapını yapan bir başka örnek verilmiştir